Om os

Tekst om os

Målgruppe.

Målgruppen omfatter udviklingshæmmede i lettere eller middelsvær grad fra 18 år.

Generelt for gruppen er, borgeren har en forsinket eller mangelfuld udvikling af kognitive,sproglige,motoriske og sociale evner og færdigheder. De er marginaliserede mennesker, med et lavt selvværd og manglende tro på egen formåen, og har svært ved at tilpasse sig samfundets normer med deres sociale – og adfærdsmæssige handicaps.

De er ikke i stand til at klare sig på egen hånd, og har derfor behov for almindelig daglig læring (ADL), personlig støtte og professionel guidning, til at få øje på, eller tillære nye færdigheder.

Målgruppen kan omfatte borgere inden for målgruppen med tilpasningsvanskeligheder, som bl.a. ses ved: Personlighedsforstyrrelser, medfødt eller erhvervet hjerneskade, depression, epilepsi, skizofreni lignende træk og ikke diagnosticerede psykiske problemer.

Det kan være mentalt retarderede, debile, imbecile, ADHD- adfærd, specifikt angst, svage sociale kompetencer og relationer, manglende egenomsorg og motoriske vanskeligheder. Endvidere borgere der har modtaget en dom og falder inden for målgruppen.

Værdigrundlag.

Vi arbejder med at udvikle selvværd, selvtillid og selvagtelse.

Gennem et anderkendende, solidarisk og humanistisk menneskesyn.

Dette implementeres i hverdagen, via de pædagogiske teorier og metoder vi anvender. For at sikre kvaliteten i vores arbejde, argumenterer vi fremover ud fra værdigrundlaget, når beboernes hverdag gennemgås på personalemøderne.

Pædagogisk metode - KRAP.

Kognitiv-Ressourcefokuseret-Anderkendende-Pædagogik/Praksis.

Botilbuddet Stjerneskud arbejder efter metoden KRAP, som jnf. socialstyrelsen er en evidensbaseret metode, til at vedligeholde og udvikle borgerens kompetancer. Metoden understøtter de værdier vi repræsenterer på Stjerneskud.

Med udgangspunkt i de beskrevne indsatsmål fra VUM/handleplan, der er modtaget af anbringende myndighed, udarbejdes der individuelt for den enkelte borger, senest tre måneder efter indflytning, ressourceblomst, kognitiv sagsformulering samt måltrappe, hvilket danner grundlag for det udviklende samarbejde med borgeren.

Vi har en anderkendende og ressourcefokuseret kultur, der støtter dialogen og samarbejdet mellem borger, medarbejder og ledere samt andre relevante samarbejdspartner. Der arbejdes metodisk og systematisk med borgens ressourcer og færdighedder, udviklningen af den pædagogiske praksis, og arbejdet med den enkelte borger bliver løbende dokumenteret på vores journalsystem planner4you.